טופס הרשמה ללימודי תעודה בטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT)
לסטודנטים לתואר שני בייעוץ חינוכי תשע"ח - תשע"ט 2017 - 2018

[טופס זה הוא לתוכנית הנ"ל והוא בנוסף לרישום לתואר שני בייעוץ חינוכי]

תנאי הרשמה ותקנון לימודים

 • הרישום לתוכנית CBT מיועד לנרשמים לתואר שני בייעוץ חינוכי.
 • הריני מאשר שקראתי והבנתי את מטרות התוכנית, נושאי התוכנית, תנאי ההרשמה ושעות הלימוד וההדרכה הנדרשות ממני כפי שהם מפורסמים באתר היחידה לפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך.
 • תכנית ההכשרה בטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT) הינה תכנית לימודי תעודה בנוסף ללימודי התואר השני. מטרת התכנית להכשיר יועצים חינוכיים לטפל בגישה ההתנהגותית קוגניטיבית בעבודתם החינוכית והייעוצית בבית הספר עם תלמידים, מורים והורים. הכשרה זו תיעשה במקביל ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי.
 • הרשמה עבור תכנית CBT היא בנוסף לרישום ותשלום לתואר שני בייעוץ חינוכי.
 • דמי ההרשמה הינם 200 ₪. דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה בו התכנית תתבטל ביוזמת האוניברסיטה. ידוע לנרשם, כי אם לא יתקבל למסלול לימודים זה או יבטל את הרישום דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 • קבלה ללימודי התואר השני וראיון אישי הם באחריות בית הספר לחינוך ומהווים תנאי להשתתפות בתוכנית CBT.
 • התשלום של דמי ההרשמה ושכ"ל באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 • שכר הלימוד לשנתיים הוא 17,600 ₪. עלות שנה א' היא 9800 ₪ ועלות שנה ב' היא 7800 ₪. שכר הלימוד ייגבה בחודש יולי 2017 עבור שנה א', וביולי 2018 עבור שנה ב' (עד 10 תשלומים).
 • לאורך התוכנית הסטודנט מחוייב בטיפול תחת הדרכה האחריות על מציאת מטופלים הינה בידי הסטודנט.
 • ידוע לסטודנט כי בנוסף לשכ"ל נדרשת הוצאה כספית עבור הדרכה פרטנית או קבוצתית של מינימום 14 שעות בכל שנת לימודים סה"כ 28 שעות הדרכה בשנתיים שהיא תנאי לקבלת התעודה. באחריות הסטודנט לדאוג להצטרף להדרכה קבוצתית/ או פרטנית בהתאם לבחירתו האישית ולהנחיות שיועברו בהמשך. את ההדרכה יש להתחיל בשנה א בתחילת סמסטר ב' לכל המאוחר ובשנה ב' לא יאוחר מחודש מתחילת הלימודים. בסיום ההדרכה יש להציג את אישור המדריך על גבי טופס ספציפי.
 • ביטול לימודים ע"י הסטודנט מכל סיבה שהיא, לא יאפשר החזרים כספיים של דמי ההרשמה ו/או שכר הלימוד בשום אופן.
 • באחריות הסטודנט להשתתף ב- 100% מהיקף שעות הלימוד בכל התוכנית ולהגיש את כל העבודות והמטלות שידרשו ממנו, לרבות הדרכה, מבחנים, עבודות, הצגת מקרה, עבודת סיכום. איחורים יחשבו העדרות מחצי מפגש.
 • פתיחת התכנית מותנית במינימום משתתפים.
 • כל ההודעות על ביטול שיעורים, דחייה ושינוי מיקום הקורסים יעשה באמצעות הודעות SMS.
 • ידוע לי, כי זכאות לתעודת סיום מותנית בעמידה בכל דרישות הקורס בהתאם לחוות הדעת המקצועית של המדריכים והמרצים.
 • ידוע לי כי תוכנית ההכשרה אינה מוכרת לגמול השתלמות לעובדי הוראה. לא ינתנו אישורים לצורך בקשה להכרה בגמול תוך כדי הלימודים בתוכנית.
 • בית הספר לחינוך והיחידה לפיתוח מקצועי שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לימודים ו/או לשלול מסטודנט קבלת תעודה משיקולים מקצועיים או אי התאמה ללא צורך בהסבר או נימוקים וללא החזר כספי.
 • במקרה של התנהגות לא נאותה (איחורים, העדרויות, אי הגשת עבודות בזמן שנקבע ע"י המרצה או מרכז התוכנית) ואי עמידה בתנאי הקורס יופסקו לימודי הסטודנט ללא מתן החזר כספי.
 • הריני מתחייב לשלם את שכר הלימוד לתכנית כנדרש ואת ההפרשים שיידרשו. הריני מאשר שהגבייה עבור שכר הלימוד לתכנית תיעשה סמוך למועד פתיחת הקורס ללא אישור או הודעה נוספת מצידי.
 • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל וב-SMS.

לאחר ביצוע התשלום יישלח אליך אישור בדוא"ל בדבר תשלום שכר הלימוד.

עותק של האישור יש לשלוח (בנוסף ליתר הפריטים הנדרשים להשלמת הרישום לתואר שני) אל:
הוועדה לתואר שני, המגמה לייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן , רמת-גן 52900.

לטופס תשלום שכר לימוד שנה א' לחץ כאן