עובד/ת חינוך חברתי-קהילתי

גשרים לפיתוח האני: האישי-המקצועי-החברתי

התכנית משולבת עם לימודי התואר שני בהתמחות: ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות

החינוך הבלתי פורמלי מבוסס על ההנחה כי חינוך אינו מתמצה בלמידה פורמלית בתוך כותלי בית-הספר, וכי הרחבת המושג "חינוך" יכולה לשמש מנוף לתהליכים חברתיים וקהילתיים ולשינוי של ממש בעולם. סטודנטים בהתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות מתנסים בפיתוח תפיסה אלטרנטיבית של המושג חינוך ובחידוד והעמקת מיומנויות פרקטיות הנדרשות על מנת ליזום, לקדם, לנהל ולבצע עבודה חינוכית ברוח זו. 

ההכרה בתרומתו של החינוך הבלתי פורמלי לכישורים קוגניטיביים ושאינם קוגניטיביים הולכת ומתרחבת, ולצד זה הכשרת העוסקים בחינוך החברתי קהילתי, זוכה בשנים האחרונות לתאוצה רבה. עד לפני שנים לא רבות, ההכשרה לעבודה עם נוער במוסדות חינוך ציבוריים חוץ בית-ספריים (רשויות מקומיות, בתי נוער, מתנ"סים) התקיימה במסגרות מחוזיות וארציות של משרד החינוך ובאמצעות מנהל חברה ונוער (אגף הנוער בזמנו). תהליכי הכשרה אלו הקנו לעובדים תעודות "מדריך מוסמך" ו"מדריך בכיר". לבעלי התעודות ניתן היתר הדרכה מטעם מינהל חברה ונוער, ותנאי השכר נקבעו בהתאם לכך ועוגנו בהסכמי שכר קיבוציים עם מרכז השלטון המקומי. בעקבות הצורך להעלות את רמת ההכשרה הופסקו קורסים אלו ונפתחו חוגים אקדמיים. בדוח אריאב[1] מופיע המושג "תעודת עובד חינוך" כתעודה מחייבת שיקבל כל מי שמסיים לימודי חינוך חברתי-קהילתי (חינוך בלתי-פורמלי).

מסיימי התוכנית להכשרת עובד/ת חינוך חברתי-קהילתי באוניברסיטת בר אילן יהיו זכאים לתעודה והיא תוענק להם בתנאי שהשלימו את דרישות התכנית ואת כל הדרישות לתעודת המוסמך (מ"א) בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות. יש לציין שרישיון עובד חינוך יוענק לבעלי תעודת עובד חינוך לאחר שיעברו בהצלחה תקופת התמחות של שנה אחת בשכר (בליווי סטאז'), בהיקף של שליש משרה לפחות כמפורט בחוזר מנכ"ל:

 

תשעא/6(ב), כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011, באתר משרד החינוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2011-6-2-8-2-19.htm

[1] החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 21.11.2006 בנושא "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל"

מטרת התכנית
לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמליות לבין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי, דהיינו קיומן של סדנאות מעשיות וסיורים לצד מסגרת הלימודים התיאורטית. כל אלו יחד יביאו לפיתוח הזהות האישית, המקצועית, והחברתית של המשתתפים. לתוכנית הלימודים שלושה מרכיבים עיקריים: א. ניהול, ב. נוער, ג. קהילה. התמחות זו הינה חלק מהמוקד למנהיגות וניהול מערכות חינוך.

מסגרת ונושאי התכנית
התכנית נועדה להכשיר סגל בכיר לתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במגוון תפקידי מפתח במשרד החינוך, במרכזים הקהילתיים, בתנועות ובארגוני הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער. התעודה והרישיון עומדים בתנאי מכרז לתפקידים כגון: מנהל מחלקת נוער, מנהל מרכז קהילתי, רכז נוער, רכז התנדבות ורכז מנהיגות נוער. בתכנית מלמדים מיטב המרצים של סגל אוניברסיטת בר-אילן ומרצים אורחים המומחים בתחום.
לימודי תעודת עובד חינוך מחייבים 30 שעות עבודה מעשית, זאת בנוסף לשעות לימודי התואר השני ועבודה בהיקף של שליש מישרה הנדרשת בשנה השנייה לצד הסטאז' לצורך קבלת רישיון עובד חינוך. סטודנטים שלומדים לתואר השני במסלול תיזה ידרשו להשלים במסגרת לימודי התעודה שתי סדנאות נוספות הנלמדות בביה"ס לחינוך במסלול ללא תיזה: סדנה ביזמות, התנדבות ומעורבות חברתית וסדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי.
בסמסטר הראשון של השנה הראשונה

ייחשפו הסטודנטים למגוון המסגרות ותחומי הפעולה של החינוך הבלתי פורמלי. ההיכרות תיעשה באמצעות סיורים שיכללו איסוף נתונים באמצעות תצפיות וראיונות במהלך ימי סיור בנושאים:

ODT (1 ותכנון טיול וסיור עירוני 

2) תכנון, ניהול, שיווק ופרסום אירועים

3) אמנות, טקסים וטקסים אלטרנטיביים

4)שירותים לנוער בישראל (ממלכתיים, ציבוריים, פרטיים, מגזר שלישי) – נוער וצעירים בקהילה, תנועות הנוער, חברה למתנ"סים, מסגרות התנדבות לנוער ועבור נוער – מחלקות הנוער וקשריהן עם ביה"ס. לצד מפגש עם אנשי השדה יפגשו הסטודנטים מרצים מומחים בנושאים כגון: טקסים אלטרנטיביים, המגזר השלישי, שיווק מכוון נוער וטכנולוגיות עכשוויות.

בסמסטר השני של השנה הראשונה

ישתתפו הסטודנטים בסדנה מלווה לעבודה מעשית: עיצוב תפיסת התפקיד של עובד נוער בקהילה (העבודה המעשית הנדרשת היא בהיקף של 30 שעות). כמו כן, ילמדו את הקורסים: מבוא לפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות (קורס דיגיטלי), וסדנה בתהליכים קבוצתיים ועבודה קבוצתית.

בשנה השנייה ישתתפו הסטודנטים בסדנה שנתית מלווה סטאז':

"מהשדה אל התיאוריה ומהתיאוריה לשדה". בהתאם לדרישות הרישיון יצטרכו לעבוד בסטאז' בהיקף של שליש מישרה בתחומי החינוך החברתי-קהילתי.

תנאי קבלה לתכנית
לתעודת עובד חינוך יתקבלו אך ורק תלמידים אשר התקבלו או סיימו לימודי תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות.

הרישום לתכנית כולל שני מרכיבים:

 

  1. רישום ללימודי התעודה באתר היחידה לפיתוח מקצועי (מעבר לטופס הרישום לחץ כאן)
  2.  רישום ללימודי תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות במסגרת תהליכי הרישום של האוניברסיטה (פרטים נוספים על אופן הרישום, ותהליכי הרישום והקבלה ניתן למצוא באתר ההתמחות http://education.biu.ac.il/node/223 ובאתר האינטרנט של בית הספר לחינוך). תנאי לקבלת תעודת עובד חינוך הוא קבלת תואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות ועמידה בכל חובות התכנית (לא תינתן תעודה עד להשלמת כל חובות התואר).
    התוכנית מאושרת ע"י מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.  

עלות התכנית

עלות השנה הראשונה4950 ₪, + 200 ₪ דמי הרשמה שלא מוחזרים.

עלות השנה השנייה: 200₪.
עלות התכנית היא בנוסף לשכר הלימוד לתואר שני בהתמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות .* בכפוף להשתתפות משרד החינוך בסדנת הסטאז'.

ימי הלימוד
בשנה א' סמסטר א':

התוכנית כוללת סה"כ 3 ימי סיור שייערכו בימי חמישי במסגרת הקורס:

עבודה מעשית שנה א':

הכרת ארגוני חינוך בלתי-פורמליים באמצעות סיורים (28 שעות).

להלן שעות הסיורים: יום סיור בין השעות 9:30 -16, יום סיור בין השעות  12:00-18:00,

ויום סיור בין השעות: 8:00 – 19:00

שנה א' סמסטר ב' יום חמישי או יום שישי  8:30-11:45 (יש לבחור ברישום את היום המועדף) ילמדו הקורסים: סדנה מלווה עבודה מעשית וסדנת דינמיקה קבוצתית.

תכנית הלימודית גם כוללת קורס מבוא לפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיילמד דיגיטלית.

בשנה ב' בסמסטר א' ובסמסטר ב', סדנת סטאז' בימי חמישי, אחת לשבועיים,

בין השעות:  10:00-13:30
* מותנה במינימום נרשמים. מספר המקומות מוגבל.
** Disclaimer: כפוף לשינויים.

 

לפרטים נוספים על התוכנית ניתן לפנות לד"ר מירי גולדרט דוא"ל:

  miri.goldratt@goldrattgroup.com

שם הקורס תאריך פתיחה סמסטר מועד הקורס היקף הקורס עלות הקורס הערות
עובד/ת חינוך חברתי-קהילתי 26/10/2017 א+ב

כמפורט בעמוד הקורס באתר

שנתיים

עלות שנה ראשונה:
4950 ש"ח
200 ש"ח דמי הרשמה
עלות שנה שניה:
200 ש"ח.

יצירת קשר

היחידה לפיתוח מקצועי
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
רמת גן, מיקוד: 5290002

טלפון: 03-5318445
פקס: 03-5349532

דוא"ל: infohish@biu.ac.il