קורסי השתלמות

הקורסים המוצעים מיועדים לעובדי הוראה בשנת שבתון, למורים בפועל, לאוכלוסיות מתמחות אחרות. (ככלל, נדרש מהמשתלם תואר ראשון + 5 שנות ניסיון בהוראה או ניהול)
רוב קורסי היחידה אושרו פדגוגית לגמול השתלמות על פי הנחיות האגף להשתלמויות ולהדרכה במשרד החינוך. באחריות המשתלם להגיש בקשה להכרה בגמול על בסיס אישי על מנת לוודא את זכאותו לגמול זה.

חלק מהקורסים מוכרים ל"אופק חדש" למורים בשבתון בלבד.

סדרי הרשמה

 • הרשמה לקורס תעשה ע"י תשלום דמי ההרשמה.
 • דמי ההרשמה לא יוחזרו, אולם ניתנים להעברה לקורס אחר באותה שנת לימודים.
 • דמי ההרשמה הינם בגובה 180 ₪ עבור קורס אחד.
 • דמי ההרשמה עבור שני קורסים או יותר הינם 360 ₪.
 • התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
 • משתלם יחשב כנרשם לקורס רק לאחר קבלת דמי הרשמה במשרדנו. באחריותו לוודא את הרשמתו לקורסים השונים.
 • בהרשמה לקורסים אשר מתקיימים במהלך השנה תינתן עדיפות למורים בשנת שבתון.
 • בקורסי הקיץ ובכנסים תינתן עדיפות לנרשמים מראש. כל הקודם זוכה! כמו כן, ההרשמה ביום פתיחת הקורס תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובעלות המחיר המלא של יום העיון או הקורס.

תשלום שכר לימוד

למורים בשנת שבתון השייכים לקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים: לאחר תשלום דמי ההרשמה, באחריות המשתלם למלא טופס הרשאה לגבייה ישירה מהקרן, אשר ניתן להורדה באתר האינטרנט של היחידה ויש לשלוח אותו חתום למשרדנו לדוא"ל [email protected] . התשלום יתבצע ישירות מהקרן אל היחידה לפיתוח מקצועי. מורים הלומדים בשנת שבתון (בהיקף מלא או חלקי) חייבים בתשלום מלא עבור הקורסים.

 • שימו לב, קרן ההשתלמות מכסה חלק מהעלויות.
 • שכר הלימוד לשעה שנתית הוא 1/16 משכר הלימוד האוניברסיטאי המלא וצמוד למדד.
 • המחיר לשעת השתלמות למורים בשבתון הינה בכפוף לתעריף המתעדכן של קרנות ההשתלמות (לדוגמא: עלות 1 ש"ש שנתית בתשפ"א = כ- 860 ₪) .
 • במידה ויהיה עדכון, מחיר 1 ש"ש שנתית ייקבע בהתאם – בכל מקרה לא פחות מ- 860 ₪.
 • חשבון השעות הוא לפי התחשיב הבא: כל 28 שעות = יחידת לימוד אחת (שעה שבועית שנתית).
 • מורים בשבתון: קורסים שמחירם מעל לסכום המשולם על ידי קרנות ההשתלמות – על המשתלמים להשלים את שכר הלימוד למחיר המופיע באתר, במהלך השבועיים הראשונים לפתיחת הקורס. תשלום קרן ההשתלמות מחושב לפי שעות שבועיות. נכון לשנה"ל תשפ"א 860 ₪ לשעה שבועית (ש"ש). שכר זה משתנה בהתאם לתעריף 1/16 משכר לימוד אוניברסיטאי.

למורים בשבתון השייכים לקרן ההשתלמות של ארגון המורים: תשלום שכ"ל לחברי קרן ההשתלמות של ארגון המורים תעשה באמצעות תשלום ליחידה לפיתוח מקצועי. בהמשך על המשתלם להגיש את קבלות היחידה לפיתוח מקצועי לקרן על מנת לקבל החזר כספי. גם במקרה זה יש לאשר מראש את תוכנית הלימודים ע"י יועצת קרן ההשתלמות.

למורים שאינם בשבתון: תשלום שכר הלימוד הוא בהנחה על פי המתעדכן באתר. להנחה זו זכאים מורים גמלאים ומורים בשנת עבודה בפועל. על המורה בפועל להעביר אלינו צילום של מערכת השעות המעידה על הוראה בפועל (חתום ע"י מנהל ביה"ס /אישור מטעם הנהלת בית הספר).

תשלום שכר הלימוד המלא ייעשה באמצעות כרטיס אשראי עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את תשלום שכר הלימוד, בהתאם לפרטי האשראי המופיעים בטופס ההרשמה, עבור הקורס סמוך למועד פתיחתו ללא הודעה נוספת למי שנרשם לקורס.

בקורסים שמחירם מעל לסכום המשולם על ידי קרנות ההשתלמות – על המשתלמים להשלים את שכר הלימוד למחיר המופיע באתר, במהלך השבועיים הראשונים לפתיחת הקורס.

אפשרויות פריסת התשלומים

מ- 500 ₪ עד ₪ 1000 ניתן לשלם עד 2 תשלומים.
מ- 1001 ₪ עד 2000 ₪ ניתן לשלם עד 4 תשלומים.
מעל 2001 ₪ ניתן לשלם עד 6 תשלומים.
יתכנו שינויים בעלויות הקורסים. המחירים המעודכנים מפורסמים באתר היחידה.

ביטול לימודים והחזרים כספיים

 • השתתפות בשיעור ראשון בכיתה או לחילופין כניסה לקורס מתוקשב מהווה הסכמה והתחייבות לתשלום שכ"ל.
 • מי שמבקש לבטל את הרשמתו, לרבות מורים בשנת שבתון, נדרש להודיע על כך בכתב ליחידה לפיתוח מקצועי על גבי טופס הנמצא ב"טפסים".
 • בכל מקרה דמי ההרשמה לא יוחזרו אלא אם בוטל הקורס ביוזמת היחידה לפיתוח מקצועי.
 • עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד.
 • החל מ-15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס.
 • החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס.
 • לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא עבור הקורס.
 • בכל מקרה למשתלם אין אפשרות להעביר את זכות ההשתתפות בקורס למשתלם אחר או לשנת לימודים אחרת.
 • התקנות לעיל אינן תקפות לקורסי הקיץ שבהם בכל מקרה לא יוחזרו כספים כלשהם.
 • כל בקשה לשינוי בתכנית הלימודים האישית חייבת להיעשות בפנייה בכתב למשרד היחידה לפיתוח מקצועי על גבי טופס הנמצא ב"טפסים" ובאישורה.

כללי התנהגות ועוד

 • במקרה של התנהגות לא נאותה (כגון הטרדת מרצה, משתלם אחר) או כל התנהגות שאינה ראויה (על פי שיקולי הנהלת היחידה) יבוטלו לימודיו של המשתלם ללא החזר כספי
 • משתלם שהורחק מקורס עקב התנהגות שאינה ראויה לא יוכל יותר ללמוד ביחידה לפיתוח מקצועי
 • ·     כל מועמד מחויב למסור את כל המידע שאמור להיות רלוונטי לגבי התאמתו ללימודים לרבות מצב רפואי פיזי ונפשי.

   כל מועמד מאשר שאין שום דבר העשוי למנוע ממנו לתפקד באופן תקין ובטוח בתחום אותו הוא לומד.

  היחידה לפיתוח מקצועי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודים בכל שלב עקב אי התאמה בהתאם לשיקולה הבלעדי והמקצועי או האתי.

   

 •  אין להביא תינוקות או ילדים לשיעור.

הערות

 • פתיחת קורס בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • במידת הצורך האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הלומדים לקבוצות, תוך שהיא משתדלת לשמור עד כמה שאפשר על לוח הזמנים המקורי. לעיתים תוך החלפת יום או מרצה – גם בסמוך לפתיחת שנה"ל.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצה באמצע קורס במקרים חריגים.
 • בקורסים המזכים בתעודה, חובה להגיש עבודה בסיום הקורס.
 • מועד פתיחת הקורס, מיקומו ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילתו.
 • בתכנית עלולים להיווצר שינויים בהתאם לנסיבות. פרטים משלימים יתפרסמו במידת הצורך בהמשך באתר היחידה.
 • משתלם אשר לא יעמוד בתנאי הקורס הכוללים נוכחות של 80% לפחות והגשת כל מטלות הקורס במועד שנקבע על ידי המרצה, לא יוכל להשלים את הלימודים בשנים שלאחר מכן ויידרש להירשם ולשלם מחדש על הקורס.

שינויים במערכת השעות:

 • במידה וקיימת שביתת מרצים/סטודנטים באוניברסיטאות, אין הדבר חל על מערכת הלימודים שלנו – הלימודים ביחידה מתקיימים כרגיל.
 • הודעות על ביטולי שיעורים ושינויים במערכת יישלחו ב- SMS.
 • ייתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים טל"ח.
 • במקרים מסוימים הודעה על פתיחת קורס תימסר סמוך לפתיחתו.
 • לוח זמנים של ימי לימודים וחופשות מתפרסם באתר בתחילת שנה"ל.
 • המידע מתעדכן מפעם לפעם באתר היחידה.
 • אין חנייה בתוך הקמפוס למעט נשים בהיריון בחודשים מתקדמים ובעלי תו נכה, בכפוף להנחיות האוניברסיטה. הטיפול מול מחלקת ביטחון. לרשות המשתלמים חניון מחוץ לקמפוס.
 • השלמת שיעורים עקב העדרות מרצה תתקיים לעיתים ביום שישי.
 • חלק משעות הלמידה בקורסים יועברו בלמידה מרחוק.

זכאות לגמול וזכאות לתעודת סיום

 • תעודה תונפק מטעם היחידה בקורסים ללימודי תעודה בלבד. נוסח התעודה (וזאת לתעודה/ לאשר, סיים/ השתתף בקורס) יקבע עפ"י שיקוליה המקצועיים והבלעדיים של היחידה לפיתוח מקצועי.
 • הזכאות לתעודה מותנית בעמידה בכל חובות הקורס לרבות נוכחות סדירה של לפחות 80% (בגישור ובאימון90% ) והגשת עבודה בציון 80 לפחות
 • האחריות על החתימה בגליון הנוכחות היא בידי המשתלם.
 • התעודה תישלח בדואר ישראל לכתובת הנרשם שנמסרה על ידו במועד ההרשמה, לאחר בדיקת העבודות וקבלת הזכאות במהלך חודשים אוגוסט-אוקטובר (בקורס אימון בחודשים פברואר-מרץ).
  בקורסים המוכרים לגמול השתלמות ההופעה הסדירה נדרשת מכל משתלם/ת. היעדרות תאושר עד 2 פעמים בקורס סמסטריאלי ועד 4 פעמים בקורס שנתי בלבד.
 • משתלם שיחסיר מעבר לכך ישא באחריות אי קבלת תעודה /הגמול מטעם משרד החינוך.
 • משתלמים אשר אינם מעוניינים לקבל גמול השתלמות ממשרד החינוך ובכך לקבל פטור מהגשת עבודה/מבחן (מלבד בלימודי תעודה) יפנו למזכירות היחידה על גבי טופס מיוחד הנמצא ב"טפסים". בקורסים בלימודי תעודה לא יאושר פטור שכזה.
 • בכל מקרה יש להגיש את העבודה במועד שנקבע על ידי המרצה ובכל מקרה לא יאוחר מ-90 יום מהמפגש האחרון של הקורס. לאחר מועד זה הלימודים לא יוכרו לצורך תעודה/ גמול.
 • במקרים מיוחדים היחידה שומרת לעצמה את הזכות לשלול זכאות לתעודה מסיבות מקצועיות, אתיות, התנהגותיות  ואשיותיות ללא צורך בנימוק.

הגשת עבודות וציונים

 • הגשת עבודות ישירות למרצה בדוא"ל, לפני המפגש האחרון.
 • באחריות המשתלם לשמור עותק של העבודה.
 • היחידה אינה אחראית במקרה של אבדן עבודה.
 • העבודות נשלחות בחלקן למשרד החינוך ולא תוחזרנה למשתלמים בכל מקרה.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת!