תנאי הרשמה

 • דמי ההרשמה הם 170 ₪ דמי הרשמה עבור כל קורס. ( 340 ₪ עבור שני קורסים ויותר) דמי ההרשמה יוחזרו רק במקרה שהקורס יתבטל ביוזמת היחידה.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 • כל פנייה למשרדי היחידה להשתלמות בדבר: פרישה, שינויים בתכנית הלימודים, בקשת אישורים וכו', חייבת להיעשות בכתב ובציון נימוקים.
 • ביטול לימודים (כאמור פנייה בכתב): עד 30 יום לפני יום פתיחת הקורס – לא יחויב המשתלם בשכר לימוד. החל מ- 15 יום לפני יום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 25% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. החל מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם ב- 50% משכר הלימוד המלא לאותו קורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס – יחויב המשתלם בתשלום שכ"ל מלא. בכל מקרה של ביטול החיוב עפ"י הנוהל יעשה באופן אוטומט ללא התראה מוקדמת.
 • באחריות המשתלם להשתתף בלפחות 80% מהיקף הלימודים בכל קורס ולהגיש עבודה בסיומו.
 • בקורסים מתוקשבים יש להתחיל את הקורס תוך שבועיים מיום קבלת ההנחיות והסיסמא. באחריות המשתלם לסיים את כל המטלות במועד. בכל מקרה יש לסיים את כל מטלות הקורס עד ל-7 ימים לפני מועד הסיום. לא ניתן יהיה לקבל החזר או דחיה למחזור נוסף בקורס שלא סוים או לא הותחל. אין החלפת קורס אחרי מועד תחילת הקורס. העבודה בקורס היא אישית ואין להגיש מטלות משותפות. אין אפשרות לשמור או להדפיס את חומרי הקורס.
 • פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
 • בכל מקרה ההנחיות המלאות והקובעות מופיעות באתר היחידה. ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתוכנית הלימודים בה אלמד. אני מתחייב לשלם את שכר הלימוד כנדרש ואת ההפרשים שיידרשו. הריני מאשר שהגבייה עבור שכר הלימוד תעשה סמוך למועד פתיחת הקורס ללא אישור או הודעה נוספת מצידי.
 • הריני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים מהיחידה לפיתוח מקצועי באמצעות דוא"ל וב-sms.
 • קורסים המוכרים ל"אופק חדש" מיועדים רק למורים בשנת שבתון. עפ"י הנחיות משרד החינוך מורה בפועל אינו רשאי להצטרף לקורס אלא באישור המפקחת על ההשתלמויות.
 • מורים בשבתון במספר קורסים הקרן מכסה רק חלק מהעלויות. על המשתלם להשלים את ההפרש.
  במידה ושם הקורס לא מופיע בטופס יש לציין את שמו בהערות המופיעות מטה.
 • דרגת הקושי של הטיולים בקורס מטיילים בארץ ישראל הינו "מטיבי לכת". באחריות המשתתף להיות מסוגל לעמוד ברמה זו. בכל מקרה יש להצהיר מראש על בעיות רפואיות במידה ויש כאלה

לתשומת לב הנרשמים לקורסי הכשרת מאמנים :

 • זכאות לתעודה מתנית בעמידה בכל דרישות הקורס הכוללות:נוכחות ב-90% מהקורס, הגשת עבודות ומבחנים במועד, התנסות מעשית ואימון אישי(אימון אישי אינו כלול בשכ"ל)
 • ידוע לי כי תהליך הסמכה בלשכת המאמנים הוא בנפרד ואינו באחריות היחידה לפיתוח מקצועי. תהליך ההסמכה כרוך בתשלום נוסף.

הקפד/י למלא את הפרטים בטופס בצורה מדוייקת. במידה ולא ימולאו שדות הטופס המסומנים בכוכבית הטופס לא ישלח.0